درباره ما

روانشناس بالینی شمسا مبشری نیا

من روانشناسم حس های بدتو به من بگو تا حس خوب بهت هدیه بدم🌹 

من دریچه تازه ای از دنیای اطرافت را بهت نشون میدم. من هرگز تو را قضاوت سرزنش یا نصیحت نمی کنم. 

من به واسطه تجربه و درسی که خوندم ریشه مشکلاتت را پیدا می کنم و از ریشه درمانت می کنم. 

حرفه و کار من نجات توئه، پس به من اعتماد کن. شاد بودن حق شماست 🌹 

با مهر کنارت هستم❤️ 

🔹شمسا مبشری نیا 

🔹 روانشناس بالینی 

🔹عضو سازمان نظام روانشناسی

تهران بلوار فردوس،ترکیه استانبول

 ۰۹۲۱۲۹۴۸۱۳۹ | ۰۹۳۰۵۲۳۰۲۰۸